Menu
Cart 0

ການປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດ

ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ ຄຸ້ມຄອງອຸປະຕິເຫດທຸກທີ່ ທຸກເວລາຕະລອດ 24ຊົ່ວໂມງ ອຸ່ນໃຈເລື່ອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຈະຕາມມາພາຍຫຼັງໄດ້ເລີຍ

Choose Personal Accident (PA ) Insurance Type

ໄພພິບັດສ່ວນບຸກຄົນປະກັນໄພ PA

ທຸກຄັ້ງທີສອງ, ອຸປະຕິເຫດເກີດຂຶ້ນ, ບໍ່ວ່າຈະຢືນ, ຍ່າງ, ຂີ່ຫລືຂັບລົດ. ແຕ່ທ່ານສາມາດຮູ້ສຶກປອດໄພກັບແຜນການປະກັນໄພ PA ເຊິ່ງກວມເອົາອຸປະຕິເຫດທຸກໆຢ່າງ. ຈະເກີດຂຶ້ນ ບໍ່ຈໍາກັດຈໍານວນເວລາ. ມີແຜນການປະກັນໄພທີ່ຈະເລືອກເອົາຈາກ. ການຄຸ້ມຄອງ ແນວພັນທີ່ຕ້ອງການ.

Details

ການປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນຕົວ “PA Value for Money” ໃຫ້ການເສຍຊີວິດ ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຮ່າງກາຍ ແລະຄວາມພິການແບບຖາວອນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງການແພດໂດຍການຂະຫຍາຍການຄຸ້ມຄອງຂອງອຸປະຕິເຫດທີ່ເກີດຈາກການຂັບຂີ່ຫລືລົດຈັກ. ລວມທັງຄ່າຂອງກະດູກຫັກ. ແລະຜົນປະໂຫຍດປະຈໍາວັນ, ຄ່າປິ່ນປົວທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ເຫມາະສົມສໍາລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການການຄຸ້ມຄອງທີ່ກວມເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຈາກອຸປະຕິເຫດ.

ການຄຸ້ມຄອງ ວົງເງິນຄໍ້າປະກັນ/Sum Insured
ແຜນ/Plan
1
ແຜນ/Plan
2
ແຜນ/Plan
3
1. ກໍລະນີເສຍຊິວິດ, ສູນເສຍອະໄວຍະວະ, ສາຍຕາ,ການຮັບຟັງ,
ການອອກສຽງເວົ້າ ຫຼື ການພິການຖາວອນ (ລວມສາເຫດຈາກການຖືກຄາດຕະກຳ ຫຼື ຖືກທຳຮ້າຍທາງຮ່າງກາຍ)
    30,000,000     50,000,000     75,000,000
2. ຜົນປະໂຫຍດການຊົດເຊີຍລາຍໄດ້ລະຫວ່າງເຂົ້າປິ່ນປົວໃນໂຮງໝໍ 7ມື້/ຄັ້ງ ແລະ 14ຄັ້ງ/ປີ 30,000 60,000 90,000
3.ຄ່າປິ່ນປົວຈາກສາເຫດອຸປະຕິເຫດ(ລວມ ການຂັບຂີ່ ຫຼື ໂດຍສານນຳລົດຈັກ), ສູງສຸດ 30ມື້ຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ       2,000,000       5,000,000       8,000,000
4. ຜົນປະໂຫຍດກະດູກແຕກຫັກ, ໄຟໄໝ້, ນ້ຳຮອ້ນລວກ ແລະ ການບາດເຈັບອະໄວຍະວະພາຍໃນ. 20,000 30,000 40,000