Menu
Cart 0

ການປະກັນສຸຂະພາບ

ມີແຜນການປະກັນໄພສຸຂະພາບຫຼາຍໆຢ່າງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຄັດເລືອກເປັນພິເສດສໍາລັບທ່ານບໍ່ວ່າຈະເປັນພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງ.

Choose Health Insurance Type

Star Health Insurance

ທັງຫມົດຂອງການວາງແຜນໃນອະນາຄົດຂອງທ່ານສາມາດຮັບປະກັນໂດຍພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ. Star Health Insurance Plan ສະຫນອງການປົກປັກຮັກສາສູງສຸດ. ຄວາມຕ້ອງການທັງຫມົດ. ບໍ່ພຽງແຕ່ໄທເທົ່ານັ້ນແຕ່ຕ່າງປະເທດຍັງຢູ່ໃນປະເທດໄທ.

Details

Star Health Insurance ການຄຸ້ມຄອງບໍ່ຈໍາກັດ ພຽງແຕ່ຜູ້ຢູ່ອາໄສແລະຜູ້ສະຫມັກໃຫມ່ຕ້ອງບໍ່ມີອາຍຸແກ່ກ 65 ປີແລະສາມາດຕໍ່ອາຍຸນະໂຍບາຍຂອງທ່ານຈົນກ່ວາອາຍຸສູງສຸດ 70, ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີປະກັນໄພ, ນັບຕັ້ງແຕ່ກ່ອນທີ່ຈະອາຍຸສູງສຸດຂອງ 61 ປີຈະໄດ້ຮັບສິດໃນການຂະຫຍາຍການຄຸ້ມຄອງການ. ການຄຸ້ມຄອງໄລຍະຍາວເຖິງ
8,000,000 ບາດ

IPD Coverage  

Unit:LAK
ความคุ้มครอง IPD1 IPD2 IPD3 IPD4 IPD5
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี (Overall maximum limit per year)           25,000,000  62,500,000   125,000,000   187,500,000   250,000,000
      ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (ไม่จำกัดจำนวนวัน) 250,000             375,000                    500,000                    750,000                1,250,000
      ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU / CCU (สูงสุด 15 วัน) 500,000           750,000                1,000,000                1,500,000                2,500,000
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป (Hospital general expenses / Disability)
รวมค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล
         
           5,000,000
         12,500,000              25,000,000              37,500,000              50,000,000
      ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน (Emergency OPD treatment for accident)
เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชม.หลังเกิดอุบัติเหตุ รวมการรักษา
ต่อเนื่องภายใน 15 วัน
2,500,000             6,250,000              12,500,000              18,750,000              25,000,000
ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด (Surgical fee per disability )           
              2,500,000
            6,250,000              12,500,000              18,750,000              25,000,000
การดูแลโดยแพทย์  In Patient Physicain’s fee for doctor visits (Max 1 visit per day)              
                  125,000
               200,000                    250,000                    375,000                    500,000
OPD Coverage Unit:LAK
ความคุ้มครอง OPD1 OPD2 OPD3 OPD4 OPD5
การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานเวชกรรม
(ผู้ป่วยนอก) OPD (1 ครั้งต่อวัน สูงสุด 30 ครั้งต่อปีและ 7 ครั้งต่อโรค)
       125,000        200,000       250,000                
    375,000
          500,000

 

Class
1-2
IPD+OPD Premium Premium included Registry Fee
AGE IPD1+OPD1 IPD2+OPD2 IPD3+OPD3 IPD4+OPD4 IPD5+OPD5
15 day – 5 years     6,150,000     7,975,000     11,825,000     15,325,000     21,475,000
6-15 years     4,300,000     5,750,000        8,225,000     10,400,000     12,950,000
16-35 years     3,175,000     4,200,000        6,025,000        8,625,000     10,725,000
36-40 years     3,175,000     4,200,000        6,025,000        8,625,000     10,725,000
41-45 years     3,425,000     4,350,000        6,175,000        8,675,000     10,925,000
46-50 years     3,425,000     4,350,000        6,175,000        8,675,000     10,925,000
51-55 years     3,625,000     4,550,000        6,475,000        8,825,000     12,225,000
56-60 years     4,825,000     6,375,000        9,175,000     11,475,000     14,200,000
61-65 years (เฉพาะกรณีต่ออายุ)     5,790,000     7,650,000     11,010,000     13,770,000     17,040,000
Unit:LAK
Class
3
IPD+OPD Premium Premium included Registry Fee
AGE IPD1+OPD1 IPD2+OPD2 IPD3+OPD3 IPD4+OPD4 IPD5+OPD5
15 day – 5 years     8,000,000   10,375,000     15,375,000     19,925,000     27,925,000
6-15 years     5,600,000     7,475,000     10,700,000     13,525,000     16,825,000
16-35 years     4,125,000     5,450,000        7,825,000     11,225,000     13,950,000
36-40 years     4,125,000     5,450,000        7,825,000     11,225,000     13,950,000
41-45 years     4,450,000     5,650,000        8,025,000     11,275,000     14,200,000
46-50 years     4,450,000     5,650,000        8,025,000     11,275,000     14,200,000
51-55 years     4,725,000     5,925,000        8,425,000     11,475,000     15,900,000
56-60 years     6,275,000     8,300,000     11,925,000     14,925,000     18,450,000
61-65 years (เฉพาะกรณีต่ออายุ)     7,530,000     9,960,000     14,310,000     17,910,000     22,140,000