Menu
Cart 0

ບໍລິສັດ ລາວວິວັດປະກັນໄພ ຈຳກັດ

ບໍລິສັດ ລາວວິວັດປະກັນໄພ ຈຳກັດ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນທຸລະກິດບໍລິການປະກັນໄພທົ່ວໄປ ໃນ ສປປ ລາວ ວັນທີ 04 ເມສາ ປີ 2016 ໂດຍການຮ່ວມລົງທຶນລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ປະກັນໄພໄທວິວັດ ມະຫາຊົນ ຈຳກັດ ແລະກຸ່ມບໍລິສັດນັກທຸລະກິດ ລາວ. ສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງ ບໍລິສັດ ລາວວິວັດປະກັນໄພ ຈຳກັດ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານທາດຂາວ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ ແລະມີແຜນການຂະຫຍາຍຫ້ອງການ ຕົວແທນ ຂາຍປະກັນໄພໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃນໄລຍະໄກ້ນີ້.