Menu
Cart 0

ລັກສະນະການປະກອບທຸລະກິດ

ການປະກັນໄພລົດ

ເປັນການປະກັນໄພຄວາມເສຍຫາຍເກີດຈາກອາດການໃຊ້ລົດ ໄດ້ແກ່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບລົດ ເຊັ່ນ ການສູນຫາຍ ການບຸບສະລາຍ ແລະຄວາມເສຍຫາຍທີ່່ລົດກໍ່ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນແກ່ຊີວິດແລະຊັບສິນຂອງບຸກຄົນພາຍນອກ

ການປະກັນໄພອັກຄີໄພ

ເປັນການປະກັນໄພຄວາມເສຍຫາຍ ອັນເກີດຈາກໄຟໄໝ້ ຄຸ້ມຄອງໄພ ທີ່ເກີດຂຶ້ນແກ່ຊັບສິນ ໂດຍໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງຕົວອາຄານບ້ານແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງ ລວມທັງຊັບສິນ

ການປະກັນໄພອື່ນໆ

ອັນເນື່ອງມາຈາກໄພອື່ນໆນອກຈາກ ປະກັນໄພອັກຄີໄພ ປະກັນໄພຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ປະກັນໄພລົດ ເຊັ່ນ ການປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ, ການປະກັນສຸຂະພາບ, ການປະກັນໄພເດີນທາງ

ການປະກັນໄພຕໍ່

ການປະກັນໄພຕໍ່
ບໍລິສັດມີປະສົບການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແລະເປັນທີ່ໄວ້ວາງໃຈນຳບໍລິສັດ ປະກັນໄພຕໍ່ໍໍຊັ້ນນຳຊອງໂລກ
.