Menu
Cart 0

ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕຳແໜ່ງ ປະຫວັດ
ທ່ານ ວິເພັດ ສີຫາຈັກຣ໌ ປະທານສະພາບໍລິຫານ
ທ່ານ ທະວັນ ວິລານົນ ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ
ທ່ານ ປະສາດໄຊ ພິລາພັນເດດຊ໌ ກຳມະການ
ທ່ານ ພົງສະພົດ ປຽມຈະເລີນ ກຳມະການ
ທ່ານ ນາງ ນັນທະມົນ ຈະເລີນວັນວົງ ກຳມະການ
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕຳແໜ່ງ ປະຫວັດ
ທ່ານ ພົງສະພົດ ປ່ຽມຈະເລີນ ກຳມະການຜູ້ອຳນວຍການ
ທ່ານ ນາງ ນັນທະມົນ ຈະເລີນວັນວົງ ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍການເງິນ
ທ່ານ ປ.ອ ບຸນຍູ້ ສີສານ ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍປະຕິບັດການ  
ທ່ານ ນາງ ມະນີວຽງ ພຸດທະວົງ ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍປະຕິບັດການ